verzekering arbeidsongevallen

ARBEIDSONGEVALLEN


De werkgever is wettelijk verplicht om voor zijn personeelsleden een verzekering af te sluiten tegen de verwondingen die ze oplopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg.

Een werknemer die na een arbeidsongeval of ongeval op de arbeidsweg arbeidsongeschikt wordt, heeft recht op een schadevergoeding (tijdelijke of blijvend) en een tegemoetkoming in de medische kosten. Bij overlijden kunnen de naasten recht hebben op een rente.

Deze vergoedingen worden berekend op basis van de basisjaarbezoldiging van het slachtoffer tot het wettelijk LOONPLAFOND van 53.087,42 EUR (voor 2023).

Voorbeelden:

 • arbeidsongeval: arbeider krijgt ongeval op de werf
 • arbeidswegongeval: een bediende valt met de fiets op weg naar het werk en breekt zijn been

Om als slachtoffer van een arbeidsongeval te worden erkend, moet de werknemer bewijzen dat het om een plotselinge gebeurtenis gaat, dat er sprake is van een letsel en dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Men gaat er dan van uit dat de plotselinge gebeurtenis het letsel heeft veroorzaakt en dat het ongeval gebeurd is door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Welke vergoedingen krijgt het slachtoffer?

 • behandelingskosten : volgens het RIZIV barema (inclusief remgeld)
 • verplaatsingskosten
 • tijdelijke werkongeschiktheid: 90% van het gemiddeld dagloon
 • blijvende werkongeschiktheid: er wordt een rente uitgekeerd die afhankelijk is van het basisloon en van het percentage van de toegekende graad van werkongeschiktheid.
 • overlijden:
  - begrafeniskosten
  - overbrenging van het lijk
  - levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) van 30%
  - kinderen: een rente van 15% per rechthebbende tot de leeftijd van 18/25 jaar. De rente wordt beperkt tot 45%.

Een verplichte arbeidsongevallenverzekering heeft ook haar beperkingen:

Een financiële beperking: het wettelijk maximum

Het loon van een werknemer boven het wettelijk maximum is dus standaard niet verzekerd.

Oplossing: het verzekeren van het "EXCEDENT"


Een beperking tot de beroepsactiviteit

De verplichte arbeidsongevallenverzekering waarborgt niet de ongevallen die zich buiten de werkuren, voor en na de verplaatsing tussen werk en verblijfplaats voordoen.

Oplossing: het verzekeren van het "PRIVE LEVEN"


Een beperking tot het verzekeren van een werknemer

Voor een zelfstandige bedrijfsleider is de verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen niet van toepassing. Hij of zij heeft echter nood aan een ruime dekking voor zijn/haar privé-leven en beroepsbezigheden.

Oplossing: het verzekeren van de "ZELFSTANDIGE BEDRIJFSLEIDERS 24/24 UUR"

 

SB verzekeringen

 

VERZEKERINGENverzekering
verzekering in Koersel Beringen